Journal article

Impacts of Projected Climate Warming and Wetting on Soil Microbial Communities in Alpine Grassland Ecosystems of the Tibetan Plateau

Jun Zeng, Ju-Pei Shen, Jun-Tao Wang, Hang-Wei Hu, Cui-Jing Zhang, Ren Bai, Li-Mei Zhang, Ji-Zheng He

Microbial Ecology | SPRINGER | Published : 2018