Journal article

Teachers of Psychiatry Meeting in Chengdu

Yuanyuan Li, Norman Sartorius, Helen Herrman, Chong Mian-Yoon, Tao Li, Huang Yi, Kua Ee Heok

Asia-Pacific Psychiatry | WILEY | Published : 2017