Journal article

Reply to 'On phonons and water flow enhancement in carbon nanotubes'

Ming Ma, Francois Grey, Luming Shen, Michael Urbakh, Shuai Wu, Jefferson Zhe Liu, Yilun Liu, Quanshui Zheng

Nature Nanotechnology | NATURE PUBLISHING GROUP | Published : 2017