Journal article

HBV, HCV, and HBV/HCV co-infection among HIV-positive patients in Hunan province, China: Regimen selection, hepatotoxicity, and antiretroviral therapy outcome

Shu Su, Christopher K Fairley, Joe Sasadeusz, Jianmei He, Xiuqing Wei, Huan Zeng, Jun Jing, Limin Mao, Xi Chen, Lei Zhang

Journal of Medical Virology | WILEY | Published : 2018