Journal article

Prevalence of sleep disturbances in Chinese university students: a comprehensive meta-analysis

Lu Li, Yuan-Yuan Wang, Shi-Bin Wang, Ling Zhang, Lin Li, Dan-Dan Xu, Chee H Ng, Gabor S Ungvari, Xiling Cui, Zhao-Min Liu, Spencer De Li, Fu-Jun Jia, Yu-Tao Xiang

Journal of Sleep Research | WILEY | Published : 2018