Journal article

Mycophenolate mofetil plus prednisone for inducing remission of Henoch-Schonlein purpura nephritis: a retrospective study

Fei Han, Liang-liang Chen, Ping-ping Ren, Jing-yun Le, Pei-jing Choong, Hong-ju Wang, Ying Xu, Jiang-hua Chen

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | ZHEJIANG UNIV | Published : 2015