Journal article

The network of Shanghai Stroke Service System (4S): A public health-care web-based database using automatic extraction of electronic medical records

Yi Dong, Kun Fang, Xin Wang, Shengdi Chen, Xueyuan Liu, Yuwu Zhao, Yangtai Guan, Dingfang Cai, Gang Li, Jianmin Liu, Jianren Liu, Jianhua Zhuang, Panshi Wang, Xin Chen, Haipeng Shen, David Z Wang, Ying Xian, Wuwei Feng, Bruce CV Campbell, Mark Parsons Show all

International Journal of Stroke | SAGE PUBLICATIONS LTD | Published : 2018