Journal article

Long-Term Outcomes of Unlocking Chinese Patients with Severe Mental Illness

Yun-Shu Zhang, Ke-Qing Li, Jian-Hua Sun, Wei Li, Zhi-Hua Tong, Bao-Ping Yan, Gabor S Ungvari, Chee H Ng, Yu-Tao Xiang

Psychiatric Quarterly | SPRINGER | Published : 2018