Journal article

Comprehensive Characterization of Cancer Driver Genes and Mutations

Matthew H Bailey, Collin Tokheim, Eduard Porta-Pardo, Sohini Sengupta, Denis Bertrand, Amila Weerasinghe, Antonio Colaprico, Michael C Wendl, Jaegil Kim, Brendan Reardon, Patrick Kwok-Shing Ng, Kang Jin Jeong, Song Cao, Zixing Wang, Jianjiong Gao, Qingsong Gao, Fang Wang, Eric Minwei Liu, Loris Mularoni, Carlota Rubio-Perez Show all

Cell | CELL PRESS | Published : 2018