Journal article

Preparation, characterization and catalytic performance of Cu nanowire catalyst for CO2 hydrogenation

Xiao-yan Zhang, Ming-hua Wang, Zhong-yi Chen, P Xiao, P Webley, Yu-chun Zhai

Journal of Central South University | JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIV TECHNOLOGY | Published : 2018