Journal article

Frequency Shift Raman-Based Sensing of Serum MicroRNAs for Early Diagnosis and Discrimination of Primary Liver Cancers

Wen-Feng Zhu, Lin-Xiu Cheng, Min Li, Duo Zuo, Ning Zhang, Hong-Jun Zhuang, Dan Xie, Qing-Dao Zeng, James A Hutchison, Yu-Liang Zhao

Analytical Chemistry | AMER CHEMICAL SOC | Published : 2018