Journal article

Anaesthetic management of cardiac phaeochromocytoma: A case series

Guangjun Chen, Jingjie Wang, Laurence Weinberg, Callum Robinson, Timothy Ho, Wangjia Lin, Zhiyi Gong, Wei Liu, Bo Zhu, Yuguang Huang

International Journal of Surgery Case Reports | ELSEVIER SCI LTD | Published : 2018