Conference Proceedings

Power Usage Spike Detection using Smart Meter Data for Load Profiling

Qingmai Wang, Xinghuo Yu, Pauline Chou, David Savage, Xiuzhen Zhang, Jiangxia Zhong

2016 IEEE 25th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) | IEEE | Published : 2016