Journal article

Association of Genetic Polymorphisms with Age at Onset in Han Chinese Patients with Bipolar Disorder

Shao-Hua Hu, Yu-Qing Han, Ting-Ting Mou, Man-Li Huang, Jian-Bo Lai, Chee H Ng, Jing Lu, Qiao-Qiao Lu, Qiu-Yan Lin, Yu-Zhi Zhang, Jian-Bo Hu, Ning Wei, Wei-Juan Xu, Wei-Hua Zhou, Jing-Kai Chen, Chan-Chan Hu, Xiao-Yi Zhou, Shao-Jia Lu, Yi Xu

NEUROSCIENCE BULLETIN | SPRINGER | Published : 2019

University of Melbourne Researchers

Grants

Awarded by National Key Basic Research Program


Awarded by National Clinical Research Center for Mental Health Disorders


Awarded by Key Research Project of Zhejiang Province


Funding Acknowledgements

We thank all the patients who participated in this study. This work was supported by the National Key Basic Research Program (2016YFC1307100 and 2016YFC1307102); the National Clinical Research Center for Mental Health Disorders (2015BAI13B02); and a Key Research Project of Zhejiang Province (2015C03040).