Journal article

The Dependence of Sea SAR Image Distribution Parameters on Surface Wave Characteristics

Jian Sun, Xin Wang, Xinzhe Yuan, Qingjun Zhang, Changlong Guan, Alexander V Babanin

Remote Sensing | MDPI | Published : 2018