Journal article

Using Proactive Fault-Tolerance Approach to Enhance Cloud Service Reliability

Jialei Liu, Shangguang Wang, Ao Zhou, Sathish AP Kumar, Fangchun Yang, Rajkumar Buyya

IEEE Transactions on Cloud Computing | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | Published : 2018