Journal article

Concomitant overexpression of triple antioxidant enzymes selectively increases circulating endothelial progenitor cells in mice with limb ischaemia

Lingjuan Liu, Yuqi Cui, Xin Li, Xingyi Que, Yuan Xiao, Chunlin Yang, Jia Zhang, Xiaoyun Xie, Peter J Cowan, Jie Tian, Hong Hao, Zhenguo Liu

Journal of Cellular and Molecular Medicine | WILEY | Published : 2019