Journal article

Premature refusal of large-diameter, deep-penetration piles on an offshore platform

Sa Li, Yinghui Tian, Yangrui Zhou, Baofan Jiang, Jinbiao Wang

Applied Ocean Research | ELSEVIER SCI LTD | Published : 2013