Journal article

Weight underestimation for adults in Beijing and its association with chronic disease awareness and weight management

Kai Fang, Hang Li, Aijuan Ma, Jing Dong, Jin Xie, Ying Zhou, Kun Qi, Yingqi Wei, Gang Li, Jie Cao, Zhong Dong

Lipids in Health and Disease | BMC | Published : 2018