Journal article

Darius von Güttner-Sporzyński, Poland, Holy War and the Piast Monarchy, 1100–1230 (Europa Sacra 14), Brepols, Turnohout 2014, XII 294 pp. maps, ISBN: 978-2-503-54794-7

Maria Starnawska

Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica | Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University