Journal article

NONLINEAR EFFECTS IN THE WIND WAVE SPECTRUM

VV EFIMOV, AV BABANIN

IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR FIZIKA ATMOSFERY I OKEANA | MEZHDUNARODNAYA KNIGA | Published : 1990