Journal article

HIV prevalence in China: integration of surveillance data and a systematic review

Lei Zhang, Eric PF Chow, Jun Jing, Xun Zhuang, Xiaoshan Li, Meiqi He, Huamin Sun, Xiaoyan Li, Marelize Gorgens, David Wilson, Lan Wang, Wei Guo, Dongming Li, Yan Cui, Lu Wang, Ning Wang, Zunyou Wu, David P Wilson

The Lancet Infectious Diseases | ELSEVIER SCI LTD | Published : 2013