Journal article

Comparison of Phenolic Compounds and Antioxidant Activities of Fifteen Chrysanthemum morifolium Ramat cv. ‘Hangbaiju’ in China

Jinyan Gong, Bingquan Chu, Lingxiao Gong, Zhongxiang Fang, Xiaoxu Zhang, Shaoping Qiu, Jingjing Wang, Yali Xiang, Gongnian Xiao, Haina Yuan, Fuping Zheng

MDPI AG

Abstract

This study investigated the phenolic compounds of 15 Chrysanthemum morifolium Ramat cv. ‘Hangbaiju’, including 6 ‘Duoju’ and 9 ‘Taiju’ using high performance liquid chromatography. The antioxidant activities of these ‘Hangbaiju’ were estimated by DPPH, ABTS and FPAR assays. Results showed that a total of 14 phenolic compounds were detected in these flowers, including 3 mono-caffeoylquinic acids, 3 di-caffeoylquinic acids, 1 phenolic acid and 7 flavonoids. ‘Duoju’ and ‘Taiju’ possessed different concentration of phenolic compounds, and ‘Taiju’ exhibited higher caffeoylquinic acids and stronger antioxidant acti..

View full abstract

University of Melbourne Researchers