Journal article

Rapid and strong population genetic differentiation and genomic signatures of climatic adaptation in an invasive mealybug

Ling Ma, Li-Jun Cao, Ary A Hoffmann, Ya-Jun Gong, Jin-Cui Chen, Hong-Song Chen, Xu-Bo Wang, Ai-Ping Zeng, Shu-Jun Wei, Zhong-Shi Zhou

Diversity and Distributions | WILEY | Published : 2020