Journal article

Tubeless video-assisted thoracic surgery for lung cancer: is it ready for prime time?

Yaokai Wen, Yu Jiang, Hengrui Liang, Long Jiang, Zhihua Guo, Clive Musonza, R Lucas Thomas, Chenglin Yang, Jiaxi He, Jianfei Shen, Lei Chen, Haibo Sun, Gavin M Wright, Jian Zhang, Qintai Yang, Shengyi Zhong, Wenhua Liang, Shuben Li, Jianrong Zhang, Jianxing He

FUTURE ONCOLOGY | FUTURE MEDICINE LTD | Published : 2020