Journal article

Global imperative to combat stigma associated with the coronavirus disease 2019 pandemic

Wen Li, Yuan Yang, Chee H Ng, Ling Zhang, Qinge Zhang, Teris Cheung, Yu-Tao Xiang

PSYCHOLOGICAL MEDICINE | CAMBRIDGE UNIV PRESS | Published : 2021