Journal article

Effect of superfine-grinding on the physicochemical and antioxidant properties of Lycium ruthenicum Murray powders

Jiangtao Zhang, Yushan Dong, Tanzeela Nisar, Zhongxiang Fang, Zi-Chao Wang, Yurong Guo

Powder Technology | ELSEVIER | Published : 2020