Journal article

Effect of young apple (Malus domestica Borkh. cv. Red Fuji) polyphenols on alleviating insulin resistance

Dan Li, Yongli Yang, Lijun Sun, Zhongxiang Fang, Lei Chen, Pengtao Zhao, Zichao Wang, Yurong Guo

Food Bioscience | ELSEVIER | Published : 2020