Journal article

Staphylococcal SSL5-induced platelet microparticles provoke proinflammatory responses via the CD40/TRAF6/NF kappa B signalling pathway in monocytes

Jun-Jie Bei, Chuan Liu, Song Peng, Cheng-Hai Liu, Wei-Bo Zhao, Xiao-Long Qu, Qiang Chen, Zhou Zhou, Zheng-Ping Yu, Karlheinz Peter, Hou-Yuan Hu

Thrombosis and Haemostasis | GEORG THIEME VERLAG KG | Published : 2016