Journal article

Comparison of CRISPR/Cas Endonucleases for in vivo Retinal Gene Editing

Fan Li, Kristof Wing, Jiang-Hui Wang, Chi D Luu, James A Bender, Jinying Chen, Qi Wang, Qinyi Lu, Minh Thuan Nguyen Tran, Kaylene M Young, Raymond CB Wong, Alice Pébay, Anthony L Cook, Sandy SC Hung, Guei-Sheung Liu, Alex W Hewitt

Frontiers in Cellular Neuroscience | Frontiers Media SA