Journal article

The potential indicators for pulmonary fibrosis in survivors of severe COVID-19.

Wenhui Huang, Qingxia Wu, Zhuozhi Chen, Zhiyuan Xiong, Kun Wang, Jie Tian, Shuixing Zhang

Journal of Infection | Published : 2021