Journal article

Reliability and Validity of THINC-it in Evaluating Cognitive Function of Patients with Bipolar Depression

Weihua Zhang, Na Zhu, Jianbo Lai, Jingjing Liu, Chee H Ng, Jun Chen, Chao Qian, Yanli Du, Chanchan Hu, Jingkai Chen, Jianbo Hu, Zhong Wang, Hetong Zhou, Yi Xu, Yiru Fang, Chuan Shi, Shaohua Hu

Neuropsychiatric Disease and Treatment | DOVE MEDICAL PRESS LTD | Published : 2020