Journal article

Computer Vision Techniques in Construction: A Critical Review

Shuyuan Xu, Jun Wang, Wenchi Shou, Tuan Ngo, Abdul-Manan Sadick, Xiangyu Wang

Archives of Computational Methods in Engineering | SPRINGER | Published : 2020