Journal article

COVID-19 Severity Correlates with Weaker T-Cell Immunity, Hypercytokinemia, and Lung Epithelium Injury

Zhongfang Wang, Xiaoyun Yang, Yumin Zhou, Jing Sun, Xiaoqing Liu, Jing Zhang, Xinyue Mei, Jiaying Zhong, Jincun Zhao, Pixin Ran

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | AMER THORACIC SOC | Published : 2020