Journal article

Correction: NiS2 nanodotted carnation-like CoS2 for enhanced electrocatalytic water splitting.

Weili Xin, Wen-Jie Jiang, Yajuan Lian, Hui Li, Song Hong, Sailong Xu, Hong Yan, Jin-Song Hu

Chem Commun (Camb) | Published : 2019

Abstract

Correction for 'NiS2 nanodotted carnation-like CoS2 for enhanced electrocatalytic water splitting' by Weili Xin et al., Chem. Commun., 2019, 55, 3781-3784.

University of Melbourne Researchers