Journal article

Hydrogen-Bond-Selective Phase Transfer of Nanoparticles across Liquid/Gel Interfaces

Zhengwei Mao, Jinshan Guo, Shuo Bai, Tich-Lam Nguyen, Haibing Xia, Yubin Huang, Paul Mulvaney, Dayang Wang

Angewandte Chemie | Wiley

University of Melbourne Researchers

Citation metrics