Journal article

The impact on 30-day mortality from a brief focused ultrasound guided management protocol immediately before emergency non-cardiac surgery in critically ill patients – a multicenter randomized controlled trial

Xiaoqiang Li, Jiao Chen, ChunLin Gu, Kejian Lu, Lai Wei, Tao Hu, Jianqiang Song, Shuanjun Zhang, Ya Chen, Qiang Li, Xuan Yu, Yiri Du, Ke Chen, Yu Mao, Min Li, Huanghui Wu, Yan'na Si, Xuze Li, Longyan Li, Xin He Show all

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia | Elsevier BV | Published : 2021