Journal article

Engineered Coatings via the Assembly of Amino‐Quinone Networks

Qi‐Zhi Zhong, Joseph J Richardson, Ai He, Tian Zheng, René PM Lafleur, Jianhua Li, Wen‐Ze Qiu, Denzil Furtado, Shuaijun Pan, Zhi‐Kang Xu, Ling‐Shu Wan, Frank Caruso

Angewandte Chemie | Wiley | Published : 2021