Journal article

Oxidation‐Mediated Kinetic Strategies for Engineering Metal–Phenolic Networks

Qi‐Zhi Zhong, Shiyao Li, Jingqu Chen, Ke Xie, Shuaijun Pan, Joseph J Richardson, Frank Caruso

Angewandte Chemie | Wiley | Published : 2019