Journal article

Databases for the targeted COVID-19 therapeutics.

Yunxia Wang, Fengcheng Li, Ying Zhang, Ying Zhou, Ying Tan, Yuzong Chen, Feng Zhu

Br J Pharmacol | Published : 2020