Book Chapter

Query Processing – kNN

Jianzhong Qi, Rui Zhang

Encyclopedia of Big Data Technologies | Springer International Publishing | Published : 2018