Journal article

Liquid Metal-Derived Two-Dimensional Layered Double Oxide Nanoplatelet-Based Coatings for Electromagnetic Wave Absorption

Xianfei Zhang, Linling Xu, Jintang Zhou, Wenjian Zheng, Han Jiang, Karma Zuraiqi, Gang Kevin Li, Jing Liu, Ali Zavabeti

ACS Applied Nano Materials | American Chemical Society (ACS)