Journal article

Human thelaziosis - A neglected parasitic disease of the eye

Jilong Shen, Robin B Gasser, Deyong Chu, Zengxian Wang, Xiaosong Yuan, Cinzia Cantacessi, Domenico Otranto

Journal of Parasitology | ALLEN PRESS INC | Published : 2006