Journal article

Long-term forest landscape responses to fire exclusion in the Great Xing'an Mountains, China

Yu Chang, Hong S He, Ian Bishop, Yuanman Hu, Rencang Bu, Chonggang Xu, Xiuzhen Li

International Journal of Wildland Fire | CSIRO PUBLISHING | Published : 2007