Journal article

China-Australia training on psychosocial crisis intervention: response to the earthquake disaster in Sichuan

Chee Ng, Hong Ma, Beverley Raphael, Xin Yu, Julia Fraser, Denghua Tang

Australasian Psychiatry | SAGE PUBLICATIONS LTD | Published : 2009

University of Melbourne Researchers

Grants

Funding Acknowledgements

The training was fully funded by an emergency relief grant from the Humanitarian Section, AusAID, Australian Government. The authors would like to acknowledge the following persons: Australian facilitators (Andrew Coghlan, Emergency Services Australian Red Cross and Robert Parker, Top End Mental Health Services, Northern Territory); Chinese officials and leaders (Bai Huqun, Guo Xiuqing, Cai Liqun, Shen Ruqun, Xiao Zeping, Zhang Wei); Chinese speakers (Huang Xuanyin, Guo Yanqing, Ke Xiaoyan, Cheng Wenhong, Zhou Dongfeng, Qian Mingyi, Du Yasong, Sun Xueli, Jia Xiaoming, Zhao Xudong, Fang Xin, Shan Chunchang, Zhang Tianbu, Hong Wei, Yang Yanchun, Hu Peicheng, Cao Yu, Peng Zongchao, Qi Jinyu, Wen Rongkang, Mao Wenjun, Wu Xianping, Song Wenzhen, Wang Xingchuan, Li Tong); group supervisors (Liu Huaqing, Ji Xuesong, Wang Xumei, Xie Ling, Zhang Bing, Qi Hong, Li Min, Yuan Yin, Chen Jing, Tan Youguo, Gao Chengge); administrative staff (Yue Li, Bronwen Merner, Margaret Goding); and all the Chinese training participants.