Journal article

Perilipin Gene 1237 T > C Polymorphism is not Associated with Obesity Risk in Northern Chinese Han Adults

Dong-Sheng Hu, Jing Xie, Da-Hai Yu, Guo-Heng Xu, Jie Lu, Jin-Xiu Yang, Chun-Yang Li, Yan-Yan Li

Biomedical and Environmental Sciences | CHINESE CENTER DISEASE CONTROL & PREVENTION | Published : 2009