Journal article

Exhumation history of the Micangshan-Hannan Dome since Cretaceous and its tectonic significance: evidences from Apatite Fission Track analysis

Yun-Tao Tian, Chuan-Qing Zhu, Ming Xu, Song Rao, Barry P Kohn, Sheng-Biao Hu

Diqiu Wuli Xuebao | SCIENCE CHINA PRESS | Published : 2010