Journal article

An Epidemiological Survey of Stroke in Lhasa, Tibet, China

Yuhua Zhao, Zhiping Yao, Wendyl D'Souza, Cairong Zhu, Hua Chun, Cidan Zhuoga, Qin Zhang, Xuejun Hu, Dong Zhou

Stroke | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | Published : 2010