Journal article

H3 Relaxin Demonstrates Antifibrotic Properties via the RXFP1 Receptor

Mohammed Akhter Hossain, Bryna Chow Suet Man, Chongxin Zhao, Qi Xu, Xiao-Jun Du, John D Wade, Chrishan S Samuel

Biochemistry | AMER CHEMICAL SOC | Published : 2011