Journal article

Association of variants in FRAP1 and PDGFRA with corneal curvature in Asian populations from Singapore

Siyu Han, Peng Chen, Qiao Fan, Chiea-Chuen Khor, Xueling Sim, Wan-Ting Tay, Rick Twee-Hee Ong, Chen Suo, Liang-Kee Goh, Raghavan Lavanya, Yingfeng Zheng, Renyi Wu, Mark Seielstad, Eranga Vithana, Jianjun Liu, Kee-Seng Chia, Jeannette Jen-Mai Lee, E-Shyong Tai, Tien-Yin Wong, Tin Aung Show all

Human Molecular Genetics | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2011